Thursday, November 19, 2015

Sissejuhatuseks

See on meie Aktiivse ja turvalise koolipäeva projekti veeb
”Aktiivne ja turvaline koolipäev”

Alates 2009. aasta lõpust osaleb meie kool projektis ”Aktiivne ja turvaline koolipäev” koos Tallinna 45 kooli ja Turu linna 44 partnerkooliga. Projekti eesmärk on arendada uusi partnerlusmudeleid koolis ning väljaspool kooli laste ja noorte heaolu ja kaasatuse edendamiseks, edendada positiivset ja turvalist koolikliimat ning suurendada laste ja Projekti tegevused on suunatud 1.-9. klassi õpilastele, kuid kaasa lööb ka gümnaasium. Tallinnas juhib  projekti Tallinna Haridusamet. Projekti rahastavad EL Kesk-Läänemere programm INTERREG IV A 2007-2013 ja Tallinna Linnavalitsus. Meie kooli projekti meeskonda kuuluvad Tiina Tiit, Kärt Käesel, Birgy Lorenz ja Tõnu Piibur. Info projekti kohta on olemas projekti kodulehel http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Projekt ja meie kooli projekti kodulehel.

Iga projektis osalev kool saab kolme projektiaasta jooksul kulutada 3000€, et osta vahendeid, millega lapsed saavad vahetundides ja pärast kooli mõistlikult aega sisustada.  2011. aastal osteti koolidele vahendeid kokku 42000€ eest. Koolide töörühmad peavad aru, mida oleks tarvis ning soetavad oma kooli jaoks sobivaimaks peetud vahendid. Kõige populaarsemad on strateegilist mõtlemist arendavad lauamängud, kooli saalis ja koridorides kasutatavad spordivahendid, muusikariistad ja joonistustarbed. Osa koole on jaotanud koolimaja piirkondadeks: ühes koridori otsas ja saalis mängitakse liikumismänge ja sporditakse, teises on võimalik lauamänge mängida, kolmandasse on kott-toolidest tekitatud mõnus lugemispesa, neljandas saab joonistada või pilli mängida. Meie kooli eripärane arhitektuur seda ei võimalda ja nii püüame saada hakkama ühises liigendamata ruumis.


Mängime!

Oleme väga tänulikud Tallinna Pedagoogilise Seminari õppejõududele, kes korraldasid kevadel 8. klasside õpilastele mängujuhtide koolituse. Mängujuhid  teavad palju mänge ja püüavad neid teistele õpetada. Projekti raames koostati ka väikesed raamatud – mängude kogumikud.

Koolitame ja innustame pidevalt oma kooli vanemaid õpilasi ning õpilasaktiviste, et nad oleksid valmis kaasõpilasi ja õpetajaid kaasama ja neile erinevaid üritusi läbi viima, noorematega mängima. Oleme loonud sõprusklasside süsteemi, kus vanemad õpilased aitavad ning innustavad oma noorema sõprusklassi liikmeid, olles neile nn vanemaks õeks või vennaks. Igapäevaselt pöörame tähelepanu sellele, et viisakas ja sõbralik olla on normaalne.


Oleme sõbralikud!

Väga tähtis on, et lapsed hakkaksid mõtlema, mis teeb koolipäeva heaks ja mis seda rikub. Projektipartnerite koostöös valmis  analüüsi läbi viia aitav töövahend – poster ”Mõttetahvel”. Selle said meie kooli algklassid ning tulemused ripuatai iga klassi seinale. Oma töötoa ja kokkuvõtte tegid õpilasesinduse 40 liiget 8.-12. klassides. Kokkuvõtet on hoolega uurinud nii lapsed kui kooli töötajad. Juhtkonnale ja õpetajatele on seal välja öeldust suur abi koolikeskkonna paremaks muutmisel. Mõttetahvli abil saab analüüsida ka mitmesuguseid muid probleeme, seda saab koolides kasutada veel mitmeid aastaid. Lähemalt saab meetodi kohta lugeda http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Forms+and+info .
Loomisel on mõttetahvli elektroonilien variant ning selle valmimisel võtame selle kindlasti kasutusele.

Uurimisrühm toetab projekti elluviimist

Mõlemal pool lahte on projekti läbiviimisel toeks uurimusi läbiviiv rühm: Turus on see rühm moodustatud Turu Ülikoolis, meil Tallinna Ülikoolis. Viidi läbi mahukas õpilaste uuring (kokku 3430 õpilast) ja personaliuuring (kokku 422 vastanut). Esitatud tulemused annavad mitmekülgse ülevaate ühelt poolt õpilaste tegevustest ja psühholoogilise turvatundega seonduvatest teguritest ning teiselt poolt koolide väärtustest ja nende rakendumisest koolipersonali silme läbi. Uurimus kinnitas, et koolist tunnevad rõõmu lapsed, kes on enesekindlad ja heade sotsiaalsete oskustega, kes ei tunne end üksildasena ning kes tajuvad, et õpetajad suhtuvad neisse hästi. Seega tuleb koolis püüelda selle poole, et võimalikult paljudel õpilastel oleksid tingimused, mis võimaldavad koolirõõmu tunda. Iga kool sai koolikohased tulemused, üldkokkuvõtet saab lugeda aadressil http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Forms+and+info.

Projekti tutvustust näidati ka infoekraanidel.

Kokkuvõte

Projekt on koolipere liitnud ning oleme tutvunud ka kolleegidega väljaspoolt oma kooli. Varasemalt on kohtunud Turu ja Tallinna õpetajad ja direktorid, et kogemusi vahetada ja uusi ideid saada. Sel aastal toimub meie kooli õpilaste ja õpetajate osalusel väljasõit Turu linna, kahe linna õpilaste kokkusaamisele, et nad saaksid tutvuda erinevate koolikultuuridega. Projekti meeskond loodab, et projektikoolides õppivatest lastest kasvavad aktiivsed, sõbralikud ja tervislikke eluviise au sees hoidvad inimesed. Usume ka ise nii.

Projekti juhtide Georg Aheri ja Sirje Aheri materjalide põhjal
Kärt Käesel
Programm INTERREG IVA on välisprojekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev", mille eesmärgiks on parendada vaimset ja sotsiaalset õpikeskkonda, kujundada õpilaste aktiivset ellusuhtumist ning edendada õpilaste tervislikku elustiili ja heaolu koolis.
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul soovitakse projekti tegevustega ühiselt kujundada koolikultuuri ja hoiakuid, et arendada ja toetada aktiivse ellusuhtumisega õpilasi, kes osalevad meelsasti meeskondlikes tegevustes. „Projekti kaasatakse 44 kooli Turu linnast ja 45 kooli Tallinnast," selgitas Jäppinen. „Iga kool töötab projektijuhtide toel ja üksteisega koostöös välja oma keskkonnaga sobiva aktiivse ja tervisliku koolipäeva mudeli ning viib selle reaalselt ellu."
Projekti tulemusena luuakse meetodid ja vahendid laste ja noorte aktiivsuse tõstmiseks koolis; piireületav koostöömudel ja metoodiline töövahendite kogum kaasahaarava ja aktiivse koolipäeva  planeerimiseks; pikapäevakooli tegevused, mis edendavad koostööd teiste laste ja noortega töötavate asutustega ning innovatiivne sisuline ja finantsmudel laste/noorte tervise ja heaolu edendamiseks. Arendatakse laste ühise tegutsemise vaimu, koostööd koolis, koolide vahel ja linna tasandil. Projekti käigus toimub parimate kogemuste vahetamine Tallinna ja Turu linna vahel ning viiakse läbi uurimusi projektiga seotud eesmärkide saavutamise analüüsimiseks.Tallinn osaleb projektis lihtpartnerina Tallinna Haridusameti kaudu. Projekti juhtpartneriks on Turu linna haridusosakonna haridusteenuste keskus. Projekti kogueelarve (Tallinn ja Turu) on 22,3 miljonit krooni - sellest Turu projekti kogumaksumus on 12,8 miljonit krooni (sh välistoetus 85% ja omafinantseering 15%) ja Tallinna projekti kogumaksumus 9,5 miljonit krooni, millest omafinantseering on 15% ehk 1,4 miljonit krooni ja välistoetus 85%.  Projekti rakendamiseks on vajalik sildfinantseering.
Projekt kestab tänavu septembrist kuni 2012. aasta detsembrini.

Kooli tutvustus

Pelgulinna Gümnaasium – vali loo ja tee.

Mulla 7, Tallinn 10611
www.pelgulinna.tln.edu.ee
Asukoht: Põhja – Tallinn 


external image yritusest.teatamine_logo.gif

Andmed:
Pelgulinna Gümnaasium on suurim Põhja – Tallinna üldhariduskool, kus õpib hetkel 703 õpilast ja töötab õpetajat. Pelgulinna Gümnaasiumi ajalugu saab alguse 1912. aastast väikesest Krabi algkoolist.
Pelgulinna Gümnaasiumi õppesuunad on kunsti, humanitaar ja pragmaatiline suund.


Vahvad videod meist (õpilaste nägemus).
I osa - Kool on lahe! Erik ja Henry

II osa


Vaata veel videoid Pelgulinna Gümnaasiumi Youtube veebist  - kliki siia

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk: 

Pelgulinna Gümnaasiumi õppe – ja kasvatustöö terviklikumaks muutmine läbi erinevate meetodite ja võimaluste klassijuhataja ja aineõpetaja töös Klassijuhataja kui kooli tervikliku toimimise võtmeisik
Alaeesmärk:
  • Lendude koostöövõrgustiku loomine
  • Klassijuhatajate kogemustepanga loomine
Regulaarsed sisekoolitused ja kogemuste vahetamised
Lahtised klassijuhatajatunnid ja üritused
Projektipäevad
  • Klassidevaheliste ürituste osakaalu suurendamine ( vanematelt - noorematele /nt. jõulukaardid, kontserdid, spordivõistlused, viktoriinid, /)
  • Erinevate õppemeetodite enamkasutamine klassijuhatajatöös
  • Klassijuhatajatundide vormi mitmekesistamine
  • Karjäärinõustamine, keskkonnaharidus

Miks projektis osaleda?

Eesti hariduse pikaajaline ja unikaalne kogemus toetab õpilase igakülgset arengut ning tagab konkurentsivõimelisuse tööturul. Sageli on mõte traditsioonilisest haridusest piirdumine korraliku 45 – minutilise tunniga, kus õpetaja - õpilane- õppevahendid moodustavad lahutamatu kolmiku. Tegelikkuses toimub õppimine mitmelgi muul moel - ….õpe on tulnud üldhariduskooli ja muutunud igapäevase elu lahutamatuks osaks.
Oluline on õpilaste hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine läbi ühtse kollektiivi kujundamise. Klassijuhatajatöö prioriteet Pelgulinna Gümnaasiumis, annab hea võimaluse positiivse ja teotahtelise kollektiivi kujundamisel. Aktiivsus ja turvalisus on ilmselt lapsele ja lapsevanemale olulisimad kindlustunde tekitajaid oma lapse kooli valikul ja isiksuse kujundamisel. Oma vastutuse olulisemaks muutmine, isetegemine ja otsustamine – vastutuse andmine kõige madalamale tasemele. Sellest ka meie moto – vali loo ja tee.

Meeskond

Meeskonnaliikmed:
* Tõnu Piibur on Pelgulinna Gümnaasiumi direktor

* Tiina Tiit on Pelgulinna Gümnaasiumi huvijuht

* Kärt Käesel on Pelgulinna Gümnaasiumi psühholoog
Olen lõpetanud 46. Keskkooli ja Akadeemia Nordi psühholoogia eriala, õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris. Psühholoogiale lisaks õppinud pedagoogikat, laagrijuhtimist ja –kasvatamist, lastekaitsetööd, projektijuhtimist, erinevaid loovmeetodeid.
Alates 1999. aastast on minu tööalane tegevus suunatud lastele ja noortele, kes vajavad erinevatel põhjustel tuge koolikohustuse täitmisel ja põhihariduse omandamisel. Eriline koht minu töös on koolikiusamise ja -vägivalla ennetamisel ning juhtumite lahendamisel.
Põhikohaga töötan alates 2001. aastast koolipsühholoogina, olen riiklikult atesteeritud. Lisaks juhendan gümnaasiumis psühholoogiatunde ja olen õpetanud põhikoolis inimeseõpetust. Aeg ajalt kirjutan artikleid ja koolitan nii noori kui täiskasvanuid põhiliselt käitumisprobleemide mõistmise, nende ennetamise ning nendega toimetuleku teemal.
Alates 2009. aastast töötan ka Tallinna Õppenõustamiskeskuses psühholoogina. 1999. aastast tegelen vabatahtlikult lastekaitsetööga - juhin lastekaitseühingut Pelgulinnas ning viin koostöös noortega läbi erinevaid sotsiaalse sisuga projekte, olen laste ja noorte kaasamise initsiaator. Kuulun Lastekaitse Liidu, Laste Huvikaitse Koja ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmete hulka. Mul on ülikoolis õppiv tütar.
Lisaprojektina juhatan Pelgulinna Lastekaitse keskust, mille kohta saate lisainfot http://www.plk.ee

*Birgy Lorenz on Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht
Erialaselt on lõpetanud Tallinna Ülikoolis multimeediumi ja õpisüsteemid magistratuuri. Töödanud kunsti- ja arvutiõpetajana, IT-koolitajana erinevate ülikoolidele ja firmadele alates 2001 aastast. Meeldib seletada ja õpetada inimestele keerulisi asju lihtsalt ning naudib kui arvutikasutajad õpivad uusi nippe juurde ning saavad arvutit enda jaoks (töös või isiklikus elus) paremini ärakasutada.
Koolielus aitan kaasa igal pool, kus on noori aktiivseid inimesi ja huvitavaid tegevusi. Enamasti on need seotud arvutitega ja tehnikaga. Põhiprojekt, mida koolis ajan, on TurvaLan

Kokkuvõte 2010-2011


Projekti Aktiivne ja turvaline koolipäev 2010/11 tulemused ja kokkuvõte olulisematest tegevustest.
2010 aastal käivitus projekt koolis paralleelselt erinevate õppetegevustega ja sulandus igapäevasesse õppetegevusse loomulikult ja jõupingutusteta. Üheks olulisemaks eesmärgiks oli nn sõprusklasside projekti edasiarendamine ja huvitavamaks ja mitmekesisemaks muutmine. Igale klassile I – VII leiti koolist nn sõprusklass, kes aitas muuta vahetunnis ja peale tunde toimuvate ürituste sisu huvitavamaks, kaasas erinevas vanuses õpilasi, aitas erinevas vanuses ja eagrupis olevatel õpilastel ühiselt ette võtta mitmeid huvitavaid matku, kinoskäike, klassiõhtuid, viktoriine ja muid põnevaid üritusi. Suuremad õpilased nautisid väiksematega koostegemisi ja samuti pakkus noorematele huvi ja pinget vanemate koolikaaslastega koostegemine.
Huvitavamateks üritusteks kujunesid kindlasti kolmandate klasside suusapäev, juustupulkade söömise võistlus, algklasside staarijäljendamise vahetunnid, jõulude ajal meisterdamise vahetunnid nn päkapikumaal, kus gümnaasiumi õpilased tegid algklasside õpilastega vahvaid jõulukaarte, päkapikke ja mängisid erinevaid mänge. Väga populaarseteks kujunesid kogu õppeaasta vältel multikavahetunnid, mis toimusid kaks korda nädalas ja samuti projekti toel ostetud lauamängude mängimised. Suure huviga ja mõnusas koostöös valmisid projekti käigus 1. – 5. Klasside õpilastel sugupuud. See osa projektist kaasas ka lapsevanemaid ja andis õpilastele huvitavat teavet oma põlvnemise kohta. Sugupuudest koostati huvitav ja pilkupüüdev näitus, mida kajastas ka Põhja – Tallinna ajaleht Põhja – Tallinna Sõnumid.
Huvitavaks ürituseks kujunes spordipäev Piiril, mis oli samuti planeeritud tegevuseks meie projekti alt. Sportlik ja põnev koostööprojekt Põhja –Tallinna Valitsuse toel ja Piiri spordibaasi abiga. Spordipäevadel osales kokku 245 õpilast erinevatest vanuserühmadest. See üritus toimus ka nn. sõprusklasside projektina.
Projekti raames on kõikidele algklassidele muretsetud erinevaid lauamänge ja erinevaid sportlikke mänge vahetundide sisustamiseks( male, kabe, reis ümber maailma, twister jne).
Kevadisel perioodil võtsid lapsed suure huviga osa playboxsist ja scrabbeli võistlusest, mis toimus põhikooli nooremale astmele. Koostöös raamatukoguga said õpilased osaleda „Aliase“ võistlustel ja „Junior Eesti võistlustel.“. 2011 aastal on plaanis projekti toel asutada raamatukokku „lugemispesa“, mis võimaldab rahulikumatel j vaiksematel lastel mõnusasti ja kasulikult vahetundi veeta.
Meie poolt mängujuhtide koolitusele saadetud õpilased viisid koolisiseselt läbi mängude päeva, kus osalesid 2 – 5. Klassi õpilased kolmes erinevas vanusegrupis. Järgmisel aastal tahame jätkata mängude vahetundidega kord nädalas.
Huvitavaks kujunes projekti käigus korraldatud majanduspäev, kus algklasside õpilased näitasid oma oskusi nii näputöö tegemisel, kui ka tublide kokkajatena.
Õppeaasta jooksul külastasid sõpruskoolide esindajad kahel korral ka meie kooli. Käidi tutvumas meie projekti tegemistega ja rääkisime sellest, mis Soomes teoksil.

Ringid koolis

Ringide tutvustused
Pelgulinna Gümnaasiumis tegutsevad mitmed huviala ringid, mis annavad ühtekokku suurele hulgale õpilasele võimaluse sisustada oma vaba aega kooli juures, kas vahetult enne või kohe pärast õppetunde.

Me leiame, et sama oluline kui on korralikult toimiv riiklik õppekava on ka väga oluline koht "varjatud õppekaval" ehk klassivälisel tegevusel õpilase igapäevases elus tervikliku isiksuse arendamise seisukohalt.

LASTEKOOR
PG lastekoor on alati olemas olnud. Kes suudab lauldes kolm hääleliini kooskõlla viia, suudab hiljem ka inimsuhteid kooskõlla timmida.
Selleks tuleb teineteist tähelepanelikult kuulata. 5.- 8. klassi laulmist armastavad lapsed saavad selle koos nooditundmisega selgeks just lastekooris.
Pärast ülivahvat suvist laulupidu ootab meie tubli tuumik täienduseks ka uusi hääli – nii kõrgeid, keskmisi, kui madalaid. Kui sul tekkis huvi, siis piisab, kui räägid sellest muusikatunni lõpus oma õpetajale. Et saaksin su häält vahetunnis veidike uurida.
Lastekoori proovid toimuvad kooli aulas peale tundide lõppu ning kestavad 90 minutit.

SEGAKOOR
PG praeguse segakoori tõmbas käima 2007. a suvine laulupidu. Nüüdseks on meil selja taga ka koolisegakooride konkurss Kuressaares 2008. a. märtsis ning ÜhesHingamise üldlaulupidu 2009. a. juulis. Segakoor liidab lauluhuvilisi nii PG  IX – XII klassidest  kui ka laulma jäänud kooriinimesi kunagistest PG aastakäikudest. Kirju ja vahva seltskond.
Häälerühmade kaupa teeme partiiõpet kolmapäeva õhtuti ning üldproovid toimuvad laupäeva hommikuti. 2009-2010 õ.-a. keskendume pärimusmuusika seadetele (kuula näiteks:


sest sellesuunalisi ahvatlevaid väljundeid on 2010 a. kevadel silmapiiril päris mitu.
Kui oled musikaalne ning soovid meiega liituda,  võta dirigendiga otse või meilitsi kibekiirelt ühendust.


LAULUSTUUDIO
Laulustuudio on koht, kus julge ja eeldustega laps võib õpetaja Ruthilt (1.- 4. kl) ja õpetaja Mariselt (5.- 12. kl) leida kokkuleppel individuaalset hääleseadet ning PG stuudio riistvara toel avalikku  lavalist mikrofonikogemust. “Laulukarusselli” telefinaalidessegi on PG solistid jõudnud päris sageli.
Kui arvad, et just see on Sinu eneseväljenduse loomulikuim viis, valmista kodus iseseisvalt ette üks laul ning tule laula see muusikaõpetajale ilma saateta julgelt ette. Kui esitus veenab,  leiame vastavalt võimalustele Sulle tõhusaima koostöövormi. Hääleseade ning koolisisesed väljundid on lapse jaoks tasuta.


Mudilaskoor
Siia on oodatud kõik 2. -4.klasside lauluhuvilised lapsed, kes tunnevad rõõmu koos musitseerimisest. Õpime nii lihtsamaid kui ka veidi keerulisemaid ( 2 – häälseid ) lastelaule, saame algteadmisi õigest häälekasututamisest ja noodiõpetusest.

1. klasside ettevalmistuskoor
toimub kord nädalas 45 minutit. Mõeldud on see ettevalmistuseks põhimudilaskoorile, kus laulavad ka vanemad lapsed. Õpime õiget hääletekitamist, diktsiooni ja saame laval esinemise kogemuse. Ringi juhendab õp. Ruth Johanson. Tule, kui tunned, et tahad koos teistega laulda ja mõnusalt aega sisustada.

Plokkflöödiring
On mõeldud kõikidele huvilistele. Eesmärgiks on pakkuda plokkflöödi algõpetust ja ansamblimängu, mille käigus tutvume ka mitmete teiste lastepillidega (Orffi pillid). Õppetöö toimub 2 korda nädalas väikestes rühmades, vajadusel ka individuaalselt.

............................................................

Rahvatants
Alates 1948. aastast on Pelgulinna Gümnaasiumis tegutsenud laste rahvatantsurühmad. Tantsurühmade ellukutsujaks ja eestvedajaks oli Pelgulinna Gümnaasiumi kauaaegne poiste tööõpetuse õpetaja Alfred Raadik. Tema toetajaks ja igakülgseks abiliseks on alati olnud Niina Raadik. Alfred Raadiku idee – koolinoorte rahvatantsupeod – on tänaseks saanud kooli rahvatantsurühmade seas suurimaks väljakutseks.
Pelgulinna Gümnaasiumi rahvatantsu pikk ja traditsioonidega ajalugu väärib igati tunnustamist. Tantsurühmad on osalenud kõikidel koolinoorte rahvatantsupidudel ja olnud esindatud ka üldtantsupidudel.
Ootame sind osalema meie toredasse rahvatantsuperre!

...................................................................................
PROJEKTRINGID:

Tel 673 38 66

Tantsuline võimlemine
I-VI klass

Ujumine + üldine kehaline ettevalmistus

......................................................
Arvutiring 2.-4. klassile - kontakti loomine arvutiga (toimub ainult, kui on tunniplaanis)
Arvutiringi kava on ülesehitatud loovuse ning kunstioskuste arendamisle, mille jooksul saadakse selgeks vajalikud arvutit puudutavad teadmised. Õpilased saavad võimaluse kujundada, joonistada. Tundides toimub teksti kujundamine, plakatite tegemine, ASCII kunsti, 3D lego, Virbitsa jms. programmide kasutamine.
Samas saame teada ka arvuti ja interneti kasutusega seotud ohtudest, harjutame trükkimis. Õpime leidma endale internetist vajalikke huvipakkuvaid mänge, kasutama eposti ning ekaarte saatma. Kindlasti oskame kevadeks internetist otsida lihtsamat infot, pilte, videoid sh. televisioon.
Ring pakub teadmisi ja oskuseid arvutiprogrammidest, kuid samas ei ole "kuiv" teadmiste omandamine, vaid pigem loominguline kogemus.

Projektid koolis

Mobiiliprojekt 2012
...................
Pelgulinna Gümnaasium osaleb 2011/2012 õppeaastal Microsofti programmis Partnerid Õppimises
Artikkel Postimehes - kliki siia
Lisainfo - kliki siia
Koordinaator: Birgy Lorenz, Tiina Tiit
.......................
Samamoodi on meil au osaleda ja läbi viia Tiigrihüppe SA Innovaatiliste koolide projekti.
Meie projekt puudutab QR koodide toomistest kooliruumi õppetöö osaks.
Lisainfo leiad siiit: http://tarkraamat.blogspot.com/
Koordinaator: Birgy Lorenz
qrcode

Tervist edendav kool - http://www2.tai.ee/teated/TEK/
Koolis tegutsev tervisenõukogu - kliki siia
Koolipoolne Koordinaator: Kärt Käesel
....................
SMArt homes in Europe
Koolipoolne koordinaator: Karmen Onton, Reet Mõlder
18. mai-3. juuni 2009 toimuvad koolis SA Vaata Maailma "Ole Kaasas" projekti koolitused.
Idee: 2009a tuleb Eestisse juurde 100 000 internetikasutajat. Koolitusi korraldavad ka Tallinna koolid.

Turvalan ja Veebivend - Interneti turvalisuse alane teavitustöö
Sihtgrupp: 4.-7 klass

2008a osales 60 Pelgulinna Gümnaasiumi õpilast, korraldas 9. klassi
2008a toimus seminar lastevanematele 1.-6 klass. Lektor Kalev Pihl
2009a osales 12nest koolist kokku 120 osalejat; 30 korraldajat (10.-11. klass ja seminarid toimusid ka 40 õpetajale (meilt ja mujalt).
2009a. osales PG Tiigrihüpep konkursil "Lõksud internetis". Auhinnaline III koht.

Üritus toimub aprillis.
G&G - lapselt vanavanemale
Sisu: õpilased õpetavad nö. vanavanematele (huvilistele pensionäridele) arvutit.
Kestvus 3 korda kokku 9 tundi, jätkukoolitus toimub vastava vanevanema kodus või avalikus interneti punktis.
Osalevad 10.-11. klasside õpilased.
Üritus toimub aprillis ja mais.
Koolinoorte Rahvatantsufestival
Sihtgrupp: 7-19 aastased.
Üldhariduskoolide rahvatantsu rühmad.
2005a. 560 osalejat
2007a.  980 osalejat
2008a. 1180 osalejat
2009a. ~400 osalejat
Üritus toimub 2hel päeval. Esimesel päeval on sportlikud mängud ja rahvakultuuri alased töötoad, meelelahutuslik programm õhtul.
Teisel päeval toimub festivali kontsert.
Üritus toimub aprill-mai.
Tegemist on koostööprojektiga ERRS.

Koostööprojekt Põhja – Tallinna lasteaedadega
Sügiseti käivad PG õpilased (õpetajate päeval) lasteaedades asendamas lasteaiaõpetajaid.
Lasteaia töötajad  ja vanemad rühmad käivad  tutvumas koolis õppimisvõimalustega sügisel ja kevadel.
Tagasisde andmine lasteadadele õpilaste edasise õpitulemuste ja hakkamasaamise kohta.
Koostöö: Päikene, Rukkirääk, Lastesõim Päkapikk, Kelmiküla, Pelguranna, Kolde, Mutionu

Projektlaagrid:
Kunstilaager (kevadel ja suvel) - välipraktika ja iseseisev praktika
Suhtlemislaager (suvel)
Noorsooalgatus laager

ÕOV osaleb:
*Põhja-Tallinna Valitsuse korraldatud ÕOV ümarlaual
*korraldab koolisiseseid üritusi(reaalainete nädal, moeshow, kunstipäevad, taaskasutus ja karjäärinädal jms.)
*P-T alternatiivspordi võistlused
*erinevad koolitused
*kuulub TÕL-i ja EÕEL
....................................

Paljud projektid koolis toimuvad läbi MTÜ-de, mis toetavad ja mitmekesistavad klassivälist tegevust
Pelgulinna LastekaitseKeskus
Pelgulinna Haridusselts jt.